vrijdag, 14 juni 2024

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

Privacyverklaring van RC Rijswijk.

 RC Rijswijk verwerkt persoonsgegevens van zijn leden en heeft in dat kader te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door RC Rijswijk is zijn verenigingsstructuur en ledenbeleid. RC Rijswijk maakt deel uit van Rotary International en zijn ledenbestand bestaat uitsluitend uit Rotarians.

 Met in acht neming van de instemming van de betrokkenen verwerkt RC Rijswijk de volgende persoonsgegevens:

 namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, namen van partners, geboortedata, foto’s, data van toe- en uittreding, functionarissen binnen de club, classificaties, aan- en afmelding bij Rotary International, historische wetenswaardigheden, aanmeldingen tot evenementen, financieel beheer, attendance, borreldonaties, spreekbeurten, wachtwoorden voor de website van RC Rijswijk en persoonlijke aanduidingen in de verslaglegging van diverse clubactiviteiten.

 Het merendeel van deze persoonsgegevens wordt verwerkt op het niet-openbare deel van de website van RC Rijswijk. Daarnaast zijn er papieren bestanden waarin persoonsgegevens zijn en worden verwerkt. Overigens is er wellicht incidenteel sprake van privacygevoelige persoonsinformatie op de groepsWhatsapp Rotaryclub Rijswijk.

 RC Rijswijk zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn leden overeenkomstig de op hem van toepassing zijnde bepalingen van de AVG.

 Concreet weergegeven bewaakt RC Rijswijk met name:

  • dat privacygevoelige persoonsgegevens van zijn leden op zijn website, slechts voor zijn leden en enkele functionele gemachtigden (contactpersonen RC Mechelen en RC Lauterbach Schlitz, actieve weduwen/weduwnaars en webtechnische opdrachtnemers) toegankelijk zijn.
  • dat de functionele gemachtigden geheimhouding beloven respectievelijk een verwerkersovereenkomst sluiten.
  • dat papieren bestanden met privacygevoelige persoonsgegevens, buiten bereik van derden, deugdelijk worden opgeslagen.
  • dat de veiligheid van zijn website steeds de volle aandacht heeft en dat bij inbreuk daarop direct passende actie wordt ondernomen.
  • dat persoonsgegevens van zijn leden worden verwijderd indien daaraan geen belang meer is verbonden.
  • dat de rechten van zijn leden, op grond van de AGV, worden gerespecteerd.

 Op grond van de AVG hebben de leden van RC Rijswijk specifieke rechten ten aanzien van hun verwerkte persoonsgegevens:

  • recht op informatie.
  • recht op inzage.
  • recht op wijziging.
  • recht om vergeten te worden.

Naar het oordeel van RC Rijswijk is het, gegeven de geringe omvang van de vereniging en de aard van de onderhavige persoonsgegevens, niet nodig een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uit te voeren, of een FG (Functionaris voor de Gegevensbescherming) aan te stellen.

 Rijswijk, Mei 2018