woensdag, 22 mei 2024

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

INLEIDING van de avenue VOCATIONAL
Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van;
1.    het beter leren kenen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
2.    de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van zijn  beroep als middel om de maatschappij te dienen;
3.    de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk-, zakelijk- en maatschappelijk leven;
4.    internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.
Hieruit zijn de 4 "avenues" of "services" (zeg maar: commissies met de volgende doelstellingen) ontstaan die het beleid van iedere rotaryclub bepalen.

Eén van de avenues is VOCATIONAL SERVICE, die de basis vormt van Rotary. Bij de start van Rotay in 1905 was het hoofddoel te streven naar hoge ethische normen bij de uitoefening van het beroep.Via deze avenue wordt het dienstideaal van elk lid in zijn of haar werk nagestreefd. Dit klinkt misschien wat hoogdravend, maar hiermee wordt geprobeerd het toepassen van hoge ethische waarden in beroep of bedrijf te bevorderen.
In dit verband wordt veelal verwezen naar de four-way-test.
Deze toets is een hulpmiddel bij wat we denken, zeggen en doen, maar met name gericht op besluiten die in of vanuit het beroep genomen moeten worden. Het is ook een hulpmiddel om de zelfreflectie te stimuleren en te structureren. De oorspronkelijke tekst luide
-    Is it the truth?
-    Is it fair to all concerned?
-    Will it build goodwill and better friendship?
-    Will it be beneflcial to all concerned?
Maar wanneer je bijvoorbeeld van je bedrijf de personeelsterkte terug moet brengen om te kunnen overleven, lijkt deze toets onhoudbaar.Veelal zullen niet alle vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden.Vele Rotarians hebben dan ook moeite met het gebruiken van deze toets in de huidige samenleving.
Een wat andere formulering kan dan wellicht helpen:
-    Spreek ik de waarheid?
-    Is het eerlijk naar alle betrokkenen?
-    Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
-    Is het maatschappelijk verantwoord?

 
Het is goed om jezelf én elkaar, in alle openheid en zonder daarop achteraf te worden afgerekend, op het goede en ware te toetsen en te scherpen. Niemand zal betwisten dat dat één van de dankbare aspecten vormt van het Rotary lidmaatschap. Om zoveel mogelijk van elkaar te kunnen leren en een zo breed mogelijke maatschappelijke afspiegeling in de club te ver-krijgen zijn de leden verdeeld over classificaties: in principe is er van elk beroep maar één lid (een principe dat niet meer zo hard wordt gehandhaafd als vroeger; enige doorstroming is natuurlijk ook gewenst). Met het oog op deze doelstelling worden zogenaamde beroepenpraatjes erg gehouden. Daarnaast vinden elk najaar "avondjes van zes" (van zes leden) en elk voorjaar "avondjes van acht" (vier leden en hun partners) plaats, waarin aspecten, die op vocational service betrekking (kunnen) hebben, aan bod komen.